Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

9585 bbfc 500

vaillance
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromlovvie lovvie viamala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
vaillance
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo
vaillance
Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaikropka ikropka

June 26 2017

9770 aa6f

kynen:

Bless whoever looked at a picture of two mountains and thought of this.

7718 69b3 500

itsagifnotagif:

I actually have so much love for dogs

Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viaamarus amarus
vaillance
3332 0cb1 500
Reposted fromexistential existential viaMissDeWorde MissDeWorde
vaillance
vaillance
vaillance
7109 1346
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viapffft pffft
7299 eeac 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viacocaineblues cocaineblues
vaillance
2494 4a08
Reposted fromfungi fungi viaamarus amarus
vaillance
vaillance
vaillance
vaillance
Reposted fromfungi fungi viaIgnition Ignition
Trust god
Trust god
vaillance
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee vialonelyjulia lonelyjulia

June 25 2017

vaillance
1367 21e8
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viamauak mauak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl